سیری با بازی True or False در آوریل Fools 'مردم چقدر ساده لوح هستند' را آزمایش می کند

سیری با بازی True or False در آوریل Fools 'مردم چقدر ساده لوح هستند' را آزمایش می کند

اپل با روز اول آوریل امسال با یک بازی ساده سیری که دانش انسان را آزمایش می کند، سرگرم می شود تا ببیند ما چقدر ساده لوح هستیم.

ادامه مطلب