بالمر مدیر عامل سابق مایکروسافت نشان می دهد که هنوز هم انرژی 'توسعه دهندگان ، توسعه دهندگان ، توسعه دهندگان' را دارد

بالمر مدیر عامل سابق مایکروسافت نشان می دهد که هنوز هم انرژی 'توسعه دهندگان ، توسعه دهندگان ، توسعه دهندگان' را دارد

استیو بالمر در یک کنفرانس مطبوعاتی و اعلام جدیدترین ستاره های تیمش ، هیجان افسارگسیخته ای از خود نشان داد. بالمر در زمان مدیرعاملی مایکروسافت به انفجارهای مهیج انرژی شهرت داشت.

ادامه مطلب